Predschs d'entrada

Ils predschs d'entrada favuraivels da CHF 9.-- per creschüts e CHF 5.-- per uffants sun definitivmaing attractiv per famiglias, impustüt perche cha'l temp da bognar es illimità.

Entradas singulas

 • Creschüts (a partir da 16 ons): CHF 9.-
 • Uffants (6 fin 15 ons): CHF 5.-
 • Uffants fin 5 ons aintran gratuit

Abunamaints da 10 voutas

 • Creschüts: CHF 72.- 
 • Uffants: CHF 40.-
 • Ils abunamaints da 10 voutas valan 5 ons a partir da la data da cumpra

Cartas annualas

 • Creschüts: CHF 180.-
 • Uffants: CHF 140.-
 • Uffants indigen: CHF 100.-*
 • La carta annuala "uffants indigen" vala eir pel glatsch artificial
 • Las cartas annualas valan 365 dis a partir da la data da cumpra

* indigen= cun domicil i'l Cumün da Zernez

Ulteriur

 • dürada da bognar illimitada!
 • predsch per gruppas (a partir da 10 persunas): 20% reducziun
 • Impedits pajan ils predschs regulars, persunas accumpagnantas aintran gratuit
 • Gruppas as ston annunzchar ouravant pro'l bogn da famiglia Zernez (via telefon o cun mail).
 • Uorden da bognar (PDF-datoteca)

 

Uras d'avertüra

 • Lündeschdi: serrà
 • Mardi: 13:30 - 18:00 
 • Marcurdi: 13:30 - 21:00 
  (13:30 - 16:00, davomezdi da gö)
 • Gövgia: 10:00 - 21:00 
  (10:00 - 13:30 Uhr / 19:00 - 21:00  be per creschüts)
 • Venderdi: 13:30 - 21:00  
 • Sanda: 13:30 - 18:00  
 • Dumengia: 13:30 - 18:00 

Als dis da festa valan uras d'avertüra spezialas. Quia chattan els als uras d'avertüra detagliadas   fin la fin da gün 2017 e da lügl 2017 fin schner 2018. Nus dumandain incletta cha la cassa serra 30 minuts avant cha'l bogn serra e cha'l bogn sto gnir bandunà 30 minuts avant la serrada.

Uras d'avertüra tanter Nadal e Büman

23-12-2017: 13:30 fin 18:00 h
24-12-2017: 13:30 fin 18:00 h
25-12-2017: 13:30 fin 18:00 h

Ils dis tanteraint valan las uras d'avertüra regularas

30-12-2017: 13:30 fin 18:00 h
31-12-2017: 13:30 fin 18:00 h
01-01-2018: 13:30 fin 18:00 h

Als 12-01-2018 es il Bogn da famiglia avert be fin a las 17:00 h.

Contact

Bogn da famiglia Zernez 
Urtatsch 4-A
CH-7530 Zernez
T +41 81 851 44 10
info@familienbad.ch
www.familienbad.ch

 

Persunal
Domenic Scandella, manader da gestiun
Christina Gisler, magistra da nodar
Judith Reckzeh, capobogn
John David Spotswood, capobogn
Gabriela Zuffellato, capobogn
Sylvia Strimer, collavuratura
Arbenita Usaj, collavuratura

Cuors

Nodar per poppins ed uffants pitschens
Christina Gisler
T +41 79 340 84 89

Nodar cun tests
Christina Gisler
T +41 79 340 84 89

Fitness aint ill'aua
Josiane Daguati
T +41 78 801 32 55

Aquawell
Rheumaliga Graubünden
T +41 81 302 47 80
T +41 81 511 50 03

Cuors da nodar per creschüts
Bogn da famiglia Zernez
T +41 81 851 44 10

Palombar d'insaj
Bogn da famiglia Zernez
T +41 81 851 44 10