Organigram dal cumün da Zernez

  

Organigramm Gemeinde Zernez

Organisaziun dal Cumün da Zernez

Il Cumün da Zernez vegn manà operativmaing in secziuns, secturs e gestiuns da la direcziun.

La secziuns administraziun es respunsabla per l'administraziun cumünala generala e cumpiglia quia ils secturs center da documaints d'identità ed informatica ed il sectur turissem, temp liber, sport ed occurrenzas. A l'ultim sectur suottastan eir las gestiuns Bogn da famiglia sco eir il restorant Center da sport.


L'actuar cumünal maina extraordinari l'OE (ouvra electrica) Zernez.

La secziun finanzas ed impostas es respunsabla per tuot las contabilitats dal cumün. Ultra da quai es ella eir respunsabla per tuot ils affars d'impostas e da sgüranzas.

La secziun gestiuns tecnicas es respunsabla per la gestiun forestala,  per il sectur infrastructura e per il sectur administraziun da fabrica ed immobiglias. Al sectur administraziun da fabrica suottasta il proget Zernez Energia 2020 .

La secziun scoula es respunsabla per tuot la scoula cumünala inclus la scoulina.