Suprastanza cumün da vaschins

La suprastanza dal cumün da vaschins es ün'autorità colleghiala. Pro sias incumbenzas principalas tocca l'execuziun da la legislaziun dals drets da vaschins. La constituziun dal cumün da vaschins definescha ils drets ed ils dovairs da la suprastanza. 

Criteris

  • rapreschainta ils interess dals vaschins
  • decida sur dad affars, chi stan illa cumpetenza dal cumün da vaschins

Commembers

  • Thom Hermann, president da vaschins

  • Cuorad Cla Duri, vicepresident da vaschins
  • Bezzola Flurin, actuar
  • Toutsch Mattias, commember da la suprastanza da vaschins
  • Rest Martina, commembra da la suprastanza da vaschins