Pumpiers Zernez

Culla fusiun dals cumüns Lavin, Susch e Zernez es gnü scholt il corp da pumpiers PumpiersMacun per la fin da l'on 2014. Daspö ils 1. schner 2015 exista i'l Cumün da Zernez il corp da pumpiers suot il nom "Pumpiers Zernez". 

70 pumpieras e pumpiers s'ingaschan per la sgürezza i'l Cumün da Zernez. 

Respunsabiltà strategica

commando

Maj Andri Thom, cumandant, M +41 79 355 59 53

Chapitani Peider Bezzola, vicecumandant, M +41 79 837 10 40

program da l'on