Cussagliaziun sociala ed agüd social (sustegn public)

La cussagliaziun e l'agüd social sgüran l'existenza da persunas bsögnusas, promouvan lur independenza economica e persunala e sustegnan l'integraziun sociala e professiunala. La cussagliaziun es voluntaria, ella es gratuita. Las collavuraturas suottastan a la discreziun professiunala.

I'l agüd social vegn disferenzchà tanter agüd material (sustegn public tras il cumün) e tanter agüd persunal (cussagliaziun sociala). Ils servezzans socials regiunals güdan als cliaints ed a las instanzas cumünalas pro dumondas per sustegn finanzial. Sur da la masüra da quist agüd social decidan ils cumüns.

La cussagliaziun sociala es l'incumbenza suletta dals servezzans socials regiunals.

Ils servezzans socials spordschan agüd professiunal per persunas singulas, famiglias, giuvenils sco eir per persunas cun problems da dependenzas. Ils seguaints temas vegnan elavurats:

  • problems persunals e familiars
  • dumondas dad educaziun, divorzi, dret da visita e partenadi
  • noschas situaziuns finanzialas, cussagliaziun da büdschet, sanaziun dals debits
  • dumondas in connex cun sgüranzas socialas, dret da lavur e dret da locaziun
  • sclerimaints e dumondas in connex cun uffants adoptivs
  • dumondas per contribuziuns da maternità
  • dumondas per sustegn public
  • dumondas in connex cun drogas

Per persunas chi abitan i'l Cumün da Zernez es ils servezzan social regiunal Engiadina Bassa-Val Müstair respunsabel.

Servezzan social regiunal Engiadina Bassa / Val Müstair
Stradun 403A
CH-7550 Scuol
T. +41 81 257 64 32
F. +41 81 257 64 37
E. rds.scuol@soa.gr.ch
Homepage

Persunal