OE Zernez
(ouvra electrica-/provedimaint electric da la fracziun Zernez)

Il cumün fusiunà Zernez cugnuoscha trais differentas circunstanzas spezialas dal provedimaint electric illas singulas fracziuns. Quistas circunstanzas han ragischs istoricas, voul dir, s'han dattas our da la fusiun dals cumüns Zernez/Brail cun Susch e Lavin.

l'OE Zernez, chi'd es respunsabel be per la fracziun Zernez, vegn manà sco gestiun da reschia 100 % dal cumün da Zernez.

Tuot la documainta (ledschas, reglamaints, process, formulars, uordens e.u.i.) sun da chattar quia, be in lingua tudais-cha. La basa d'energia specifica per las fracziuns Brail e Zernez sun da chattar quia. 

Survista

In cas urgiaints o per dumondas in cas d'interrupziun da la forz'electrica

 • Per persunas chi abitan illa fracziun da Brail es la Repower AG a Bever respunsabelnomer da telefon da piket: +41 81 839 75 75 obain e-mail
 • Per persunas chi abitan illas ulteriuras fracziuns (ZernezSuschLavin)  es la EE Energia Engiadina SA a Scuol respunsabla
  nomer da telefon da piket: +41 81 861 23 00 obain e-mail

Per tuot ils oters cas

 • Per tuot las persunas chi abitan illa fracziun da Brail es la Repower AG a Bever respunsabla
  T. +41 81 839 75 00 obain internet
 • Per tuot las persunas chi abitan illa fracziun da Zernez es l'EW Zernez a Zernez respunsabel
  T. +41 81 851 44 41 obain e-mail
 • Per tuot las persunas chi abitan illas fracziuns da Susch Lavin es l'EE Energia Engiadina SA a Scuol respunsabla
  T. +41 81 861 23 00 obain e-mail obain internet

Organisaziun da l'OE Zernez (valabel be per l'OE Zernez)

Preventiv e credits

Radunanza da cumün e/o urna dal cumün da Zernez

Direcziun strategica                  
Suprastanza cumünala dal cumün da Zernez

Direcziun operativa                      
Direcziun dal cumün da Zernez

Persuna da contact e respunsabel per dumondas da l'OE Zernez
Manader d'affar da l'OE Zernez
Corsin Scandella, chanzlist dal cumün da Zernez

Cumün da Zernez
OE Zernez
Center cumünal
Urtatsch 147A
CH-7530 Zernez
T. +41 81 851 44 41 obain +41 81 851 44 44
E. ew@zernez.ch

Possessur da l'OE Zernez   
EE Energia Engiadina SA Scuol
Walter Bernegger, directur